Покана

  • от

На основание чл.15 ал.3 от Устава на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“, председателят на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“ свиква извънредно общо събрание, което ще се проведе на 12.09.2020 г. /дванадесети септември две хиляди и двадесета година/, събота, от 10.00 часа в залата на хотел Хисар, град Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ № 1, при следния дневен ред:

  1. Избор на Мандатна комисия.
  2. Доклад на мандатната комисия за легитимността на делегатите и наличие на кворум.
  3. Отчет за дейността през изминалия период на Председателя на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“.
  4. Отчет за дейността през изминалия период на Контролния съвет на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“.
  5. Избор на Изборна комисия.
  6. Избор на Председател на ПП“ НОВА БЪЛГАРИЯ“, Изпълнителен съвет и Контролен съвет.
  7. Избор на регионални представители.
  8. Разни.

Регистрацията на делегатите в Общото събрание започва от 9.00 часа срещу документ за самоличност. Протоколите за избор на делегати за Общото събрание от клубовете се представят до 04.09.2020 година в Изпълнителния съвет на партията. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на партията в седалището и адреса на управление на партията.

Председател на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“ Петър  Жулианов Чаушев